Nauczyciele

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu… a nawet do Cerveteri! All roads lead to Rome… in our case Cerveteri! Wednesday

W środę obserwowaliśmy pracę uczniów klas młodszych. Pierwsze zajęcia oparte były na kanwie książki Carlo Collodiego „Pinokio, którą zna najprawdopodobniej każde dziecko w Polsce, jak i na świecie (utwór przetłumaczono na ponad 260 języków). W trakcie lekcji prowadzonej przez Monię Monarcę uczniowie rozwijali umiejętność rozumienia tekstu poprzez metodę przekładu intersemiotycznego. Ta forma pracy pozwala zindywidualizować i uatrakcyjnić proces kształcenia, rozwija kreatywność i wyobraźnię uczniów. Działania pozawerbalne sprzyjają również doskonaleniu mowy dziecka. 

Przekonująco na ten temat pisze Maria Dyduchowa:  “[…] po pierwsze — z praktyki, a także z badań dydaktycznych wynika, że dzieciom często jest łatwiej ująć́ i wyrazić́ swą wiedzę, wyobrażenia, doznania przez działanie, gest, rysunek itp., po drugie — dzieci najchętniej posługują̨ się formami wypowiedzi, które służą̨ im do odtwarzania działania; działanie zatem może stanowić́ inspirację spontanicznej wypowiedzi dziecięcej. A kształcić́ mówienie można przecież̇ tylko wtedy, kiedy dziecko mówi (Dyduchowa, 1984/1985, s. 29)”. 

Lekcja kolejna przebiegała pod znakiem metody symultaniczno-sekwencyjnej. Dzieci uczyły się czytać za pomocą sylab, co jest mechanizmem znanym na “naszym podwórku” za sprawą metody krakowskiej. Dziecko powtarzało odczytywane przez opiekuna sylaby, a następnie starało się samodzielnie je odczytać i zrozumieć.

Podczas zajęć języka angielskiego i włoskiego zapoznaliśmy się z ciekawym programem InPrint, który wspomaga naukę czytania i rozumienia tekstu pisanego. Byliśmy pod wrażeniem tego technicznego narzędzia. Na pewno wdrożymy go do naszego repertuaru środków i pomocy dydaktycznych!

Kolejna lekcja odbyła się w ogrodzie. Klasa 5D powitała nas bardzo entuzjastycznie. Znowu poczuliśmy się jak gwiazdy rocka – rozdaliśmy autografy wszystkim uczniom.  Ponadto opowiadaliśmy na liczne pytania piątoklasistów dotyczące tego, jak uczą się dzieci w No Bell. Uczniowie zazdrościli naszym wychowankom braku ocen sumujących (1,2,3,4,5,6,) i podręczników. 

Następnie odbyliśmy krótkie „tournée” po wszystkich klasach znajdujących się na pierwszym piętrze szkoły – wszędzie towarzyszyła nam serdeczność i otwartość.

Po zajęciach zostaliśmy zaproszeni do przytulnej restauracji w Cerveteri na typowo włoski lunch z różnorodnymi antipasti – od szynki parmeńskiej, oliwek, serów przez deskę pieczonych warzyw i cukinii we fryturze oraz primi piatti do wyboru cannelloni all’amatriciana i penne z gorgonzolą.

Popołudnie spędziliśmy w niezwykłych okolicznościach nadmorskiej przyrody, opodal Castello Santa Severa. Pogoda oraz temperatura wody skłoniły 50% naszej polskiej ekipy do kąpieli w morzu. 🙂 Zaobserwowaliśmy, że amatorów “turkusowych plusków” nie było dużo. Październikowa aura nie skłania autochtonów do tej formy wypoczynku. My natomiast chętnie skorzystaliśmy ze słońca i ciepłej wody Morza Tyrreńskiego – wszak Bałtyk nie rozpieszcza nas nawet latem 🙂

Środę zwieńczył „wypad” na pyszne lody do Centrum Cerveteri. 

On Wednesday, we watched the work of younger students. The first classes were based on the book by Carlo Collodi “Pinocchio”, which is probably known to every child in Poland and in the world (the work has been translated into over 260 languages). During the lesson, conducted by Monika Monarc, the students developed the ability to understand a text through the intersemiotic translation method. This form of work allows individualization and makes the educational process more attractive, it develops the creativity and imagination of students. Non-verbal activities also help to improve the child’s speech.

Maria Dyduchowa writes convincingly on this subject:

“[…] firstly – practice and didactic research show that it is often easier for children to grasp and express their knowledge, ideas, experiences through action, gesture, drawing, etc., secondly – children most often use forms of statements which serve to recreate the action; action, therefore, may be an inspiration for a child’s spontaneous utterance. And speaking can only be educated when the child speaks (Dyduchowa, 1984/1985, p. 29) ”.

The next lesson was based on the simultaneous-sequential method. Children learned to read using syllables, which is a mechanism known in “our yard” thanks to the Krakow method. The child repeated the syllables read by the guardian, and then tried to read and understand them on their own.

During English and Italian classes, we got acquainted with the interesting InPrint program, which supports learning to read and understand a written text. We were impressed with this technical tool. We will certainly implement it in our repertoire of resources and teaching aids!

Another lesson took place in the garden. Class 5D welcomed us very enthusiastically. We felt like rock stars again – we signed autographs for all the students. In addition, we answered numerous questions from fifth graders about how children learn at No Bell. The students envied our pupils for the lack of summative marks (1,2,3,4,5,6) and textbooks.

Then we went on a short “tour” of all the classes on the first floor of the school – we were always welcomed warmly and openly.

After the class, we were invited to a cozy restaurant in Cerveteri for a typical Italian lunch with a variety of antipasti – from Parma ham, olives, cheeses, through a board of baked vegetables and deep-fried-zucchini-in-batter and primi piatti to choose from cannelloni all’amatriciana or penne with gorgonzola.

We spent the afternoon in unusual coastal nature, near Castello Santa Severa. The weather and water temperature prompted 50% of our Polish team to swim in the sea. 🙂 We noticed that there weren’t many fans of “turquoise splashes”. The October weather does not encourage indigenous people to use this form of recreation. We, on the other hand, eagerly took advantage of the sun and the warm water of the Tyrrhenian Sea – after all, the Baltic Sea does not spoil us even in summer 🙂

Wednesday ended with a “trip” for delicious ice cream at the Cerveteri Center.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *