Nauczyciele

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu… a nawet do Cerveteri! Piątek All roads lead to Rome… in our case Cerveteri! Friday

Varia, czyli refleksje i konstatacje 🙂

Wyjazd stał się dla mnie przyczynkiem do przemyśleń w zakresie edukacji włączającej. To, co zobaczyłam i czego doświadczyłam w Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto uświadomiło mi, jak wiele możemy i musimy jeszcze zrobić dla zmiany systemu kształcenia w Polsce. Niepełnosprawność i jej skutki to kluczowe wyzwanie w dostępie do edukacji i procesu kształcenia. Idea inkluzywności stwarza bowiem nowy wymiar dla społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego, a przede wszystkim odpowiedzialnego za drugiego człowieka. 

Jestem pełna wdzięczności za ciepłe i serdeczne przyjęcie. Za czas, uwagę i piękne wspomnienia. Za inspiracje i relacje!

Dziękuję Wam wszystkim: dyrektorce, nauczycielom, uczniom i rodzicom szkoły Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto w Cerveteri!

Joanna Górecka

Każdy dzień wizyty w szkole wypełniony był momentami wzruszeń, dowodami gościnności, szczodrości i życzliwości. Wróciliśmy do No Bell z poczuciem, że mamy w Cerveteri przyjaciół i sojuszników zmian w edukacji. Już wiemy, że nie tylko możemy się od siebie wiele nauczyć, ale także razem możemy tworzyć nową jakość w duchu europejskich wartości. Cieszymy się, że to dopiero początek naszej wspólnej innowacyjnej drogi.

To były piękne, słoneczne i smakowite dni. Bardzo Wam za nie dziękuję!

Magdalena Urban

Od pierwszego dnia pobytu w Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto w Cerveteri byłam zachwycona szkołą, gościnnością ludzi ją tworzących oraz dzieci, które nas tak ciepło przyjęły. Przekonałam się, że edukacja włączająca to nie tylko teoria. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie praktyka, która wspaniale działa w tej szkole już od poziomu przedszkola dzięki profesjonalizmowi i empatii nauczycieli. To im należą się brawa, ponieważ tworzą szkołę, w której każdy dobrze się czuje i potrzeby każdego dziecka są zaspokojone.

Jestem bardzo wdzięczna nauczycielom za gościnność, za poświęcony czas – sprawiliście, że mam masę pięknych wspomnień i wracam do Polski z jeszcze większym zapałem do pracy z dziećmi. Dni spędzone w Cerveteri obfitowały w ogrom refleksji nad sensem i kierunkiem edukacji.

Marta Wojtkowska

Inkluzywna edukacja w Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto w Cerveteri to termin nie tylko prosty do wymówienia, lecz także wcielony w życie tak naturalnie, że nie sposób myśleć inaczej o edukacji. Obrazy dobroci i życzliwości uczniów oraz nauczycieli zostaną pod moimi powiekami na wiele lat. Nie zapomnę, jak troskliwie uczniowie przedszkola opiekowali się Diego, jednym ze swoich kolegów. Tych chwil wzruszeń jest ogrom, zostawiam je sobie w pamięci, aby w chwilach trudnych były pomocą w dążeniu do celu. Nauczyciele z Cerveteri zasługują na same słowa uznania, są nie tylko świetnymi profesjonalistami w tym, co robią, ale także dobrymi ludźmi. To jak nas przyjęli w swoim domu Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto przeszło moje najśmielsze oczekiwania. 

Pobyt w Cerveteri pokazał jakie owoce może przynieść ciężka praca i poświęcenie nauczycieli, dobrych nauczycieli, którzy nie tylko muszą, ale przede wszystkim chcę dać każdemu uczniowi jak najwięcej. 

Obiecuję, że nauka wyniesiona z Waszej szkoły nie pójdzie w las… no cappuccino after lunch;)

Piotr Buczek

Varia, or reflections and observations 🙂

The trip gave me a thought in terms of inclusive education. What I saw and experienced at Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto made me realize how much we can, and still have to do to change the educational system in Poland. Disability and its consequences are a key challenge in accessing education and the learning process. The idea of inclusiveness creates a new dimension for an open society, tolerant and, above all, responsible for other people.

I am full of gratitude for the warm and cordial welcome. For time, attention and beautiful memories. For inspiration and relationships!

Thank you to all of you: the principal, teachers, students and parents of the Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto school in Cerveteri!

Joanna Górecka

Each day of the visit to the school was filled with moments of emotion, evidence of hospitality, generosity and kindness. We returned to No Bell with the feeling that we have friends and allies of educational change at Cerveteri. We already know that not only can we learn a lot from each other, but also together we can create a new quality in the spirit of European values. We are glad that this is just the beginning of our joint innovative path.

Those were beautiful, sunny and delicious days. Thank you very much for them!

Magdalena Urban

From the first day of my stay at the Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto in Cerveteri, I was delighted with the school, the hospitality of its people and the children who welcomed us so warmly. I have found that inclusive education is not just a theory. I was very impressed by the practice, which works great in this school from the kindergarten level thanks to the professionalism and empathy of the teachers. They deserve applause because they create a school where everyone feels good, and the needs of each child are met.

I am very grateful to the teachers for their hospitality, for their time – you have given me many beautiful memories, and I am coming back to Poland with even greater enthusiasm to work with children. The days spent in Cerveteri were full of reflection on the sense and direction of education.

Marta Wojtkowska

Inclusive education at the Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto in Cerveteri is a term that is not only easy to pronounce, but also embodied so naturally that it is impossible to think otherwise about education. Images of kindness and gentleness of students and teachers will stay under my eyelids for many years. I will not forget how lovingly the kindergarten students looked after Diego, one of their friends. These moments of emotions are enormous, I leave them in my memory, so that in difficult moments they can be a help in the pursuit of the goal. The teachers at Cerveteri deserve nothing but praise, they are not only great professionals at what they do, but also good people. The way they welcomed us at their home, Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto, exceeded my wildest expectations.

The stay in Cerveteri showed what fruit can be brought by hard work and dedication of teachers, good teachers who not only have to, but most of all want to give each student as much as possible.

I promise that the lessons learned from your school will not go into the woods … no cappuccino after lunch;)

Piotr Buczek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *