Finlandia / Finland,  Nauczyciele

Fińskie dzieci uczą się najlepiej… Teach like Finland, April 27 – May 3, 2024

Sobota, 27.04.2024 Dzień zero

Cisza. Niestopniały śnieg leżący w hałdach na ulicy. Brak kwiatów i liści na drzewach. Tak przywitały nas Helsinki. Mimo wszystko Finlandia okazała się przyjazna, a Finowie nie tak chłodni i zdystansowani jak się o nich zwykle mówi. 

Saturday, April 27, 2024 Day Zero

Silence. Unmelted snow lying in heaps on the street. No flowers and no leaves on the trees. This is how Helsinki greeted us. Despite everything, Finland turned out to be friendly, and the Finns not as cold and distant as they are usually said to be.

Niedziela, 28.04.2024 Helsinki 

Obudziło nas piękne słońce. Na ten dzień zaplanowaliśmy zwiedzanie stolicy, która zaskoczyła nas swoją skromnością i brakiem przepychu. Protestancką prostotę widać zarówno na fasadach kamienic, jak i we wnętrzach zabytków. Zaintrygowani poruszeniem i mijającymi nas grupami młodzieży w mundurach, dotarliśmy na plac senacki. Odbywał się tam zlot skautów. Szpaler sztandarów na szczycie schodów do katedry oraz tłum młodzieży na placu, zrobił na nas ogromne wrażenie. Następnie zmierzamy w stronę nabrzeża, gdzie próbujemy lokalnych przysmaków i chłoniemy atmosferę portu. Ostatnim punktem zwiedzania była cerkiew uspieńska. Czas nas gonił, dlatego skierowaliśmy się w stronę dworca autobusowego, skąd wyruszyliśmy w ostatnią część naszej podróży do Raumy.

Sunday, April 28, 2024 Helsinki

We were awakened by beautiful sunshine. We had planned to explore the capital for the day, which surprised us with its modesty and lack of ostentation. Protestant simplicity is evident both on the facades of the buildings and in the interiors of the monuments. Intrigued by the commotion and groups of youth in uniforms passing by, we made our way to Senate Square. A scout rally was taking place there. The line of banners at the top of the steps leading to the cathedral and the crowd of young people in the square made a huge impression on us. Next, we headed towards the waterfront, where we sampled local delicacies and soaked up the port’s atmosphere. The last stop on our tour was the Uspenski Cathedral. Time was running out, so we headed towards the bus station, from where we set off on the last leg of our journey to Rauma.
Poniedziałek,  29.04.2024 Huomenta Freinetkoulu!

Dzień rozpoczęliśmy od spotkania z sympatyczną Kati- dyrektorką szkoły. Przedstawiła nam podstawowe założenia pedagogiki stworzonej przez Celestyna Freineta oraz przybliżyła nam nieco fiński system edukacji. W odwiedzanej przez nas szkole dzieci uczą się od zerówki do szóstej klasy. Grono pedagogiczne jest niewielkie- pracuje tu siedmiu nauczycieli wspieranych przez kilku asystentów, w tym kilku emerytowanych nauczycieli oraz pana odrabiającego służbę cywilną. Nauczyciele przypisani są do poziomu nauczania i prowadzą na nim wszystkie przedmioty: język fiński, matematykę, edukację społeczno-przyrodniczą. Dodatkowe przedmioty, takie jak szwedzki, angielski, edukacja artystyczno- techniczna, muzyczna i wf, prowadzone są przez różnych nauczycieli, zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. Każda klasa ma swoją salę,  ale drzwi do niej zwykle są otwarte, a dzieci mogą korzystać z przestrzeni wspólnych i swobodnie się przemieszczać,  jeśli tego potrzebują. W klasach, oprócz klasycznych ławek, znajdują się przestrzenie przeznaczone do organizacji spotkań w kręgu. Układ pomieszczeń nie jest przypadkowy, a o organizacji przestrzeni decydowali sami nauczyciele. Centralną część szkoły zajmuje duża, otwarta sala ze sceną, okrągłymi stolikami do pracy w grupach, szatnią i regałami pełnymi książek. Tuż obok znajduje się stołówka. Klasy rozmieszczone są promieniście i posiadają przeszklone ściany, a drzwi do nich zazwyczaj są otwarte. Dużą uwagę przykłada się w szkole do prac ręcznych, o czym świadczą wszechobecne wytwory dziecięcych rąk. Jest to możliwe dzięki bogato wyposażonym pracowniom: stolarskiej i rękodzielniczej. Atmosfera w szkole jest domowa i swobodna. Nie ma presji na to aby dzieci były przez cały dzień zajęte i produktywne. Zaobserwowaliśmy dużo pracy własnej, pracy manualnej i artystycznej- dzieci zajmowały się przygotowywaniem prezentów na dzień matki, budowaniem budek lęgowych dla ptaków, próbami przedstawienia. Część obserwowanych przez nas lekcji wyglądała bardzo konwencjonalnie- nauczyciel dawał wykład, po którym następowała praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń. 

Dzień zakończyliśmy tradycyjnie, po fińsku – wizytą w saunie i morsowaniem w zatoce.

Monday, April 29, 2024 Good Morning Freinet School!

The day began with a meeting with the friendly Kati, the school principal. She introduced us to the basic principles of pedagogy created by Célestin Freinet and gave us some insight into the Finnish education system. The school we visited serves children from kindergarten to sixth grade. The teaching staff is small, consisting of seven teachers supported by several assistants, including some retired teachers and a civil service worker. Teachers are assigned to a grade level and teach all subjects at that level: Finnish language, mathematics, and social and natural sciences. Additional subjects, such as Swedish, English, arts and crafts, music, and physical education, are taught by different teachers according to their skills and interests. Each class has its own room, but the doors are usually open, allowing children to use common spaces and move around freely if needed. In the classrooms, besides traditional desks, there are areas designed for circle meetings. The layout of the rooms is intentional, and the teachers themselves decided on the organization of the space. The central part of the school features a large open hall with a stage, round tables for group work, a cloakroom, and shelves full of books. Next to it is the cafeteria. The classrooms are arranged radially and have glass walls, with doors usually left open. The school places a strong emphasis on manual work, evident from the children’s creations displayed everywhere. This is possible thanks to the well-equipped woodworking and craft rooms. The atmosphere in the school is homely and relaxed. There is no pressure for children to be engaged and productive all day. We observed a lot of independent work, manual and artistic activities – children were preparing gifts for Mother’s Day, building birdhouses, and rehearsing for a play. Some of the lessons we observed were very conventional – the teacher gave a lecture followed by work with a textbook and workbook.
We ended the day in a traditional Finnish way – with a visit to the sauna and a dip in the bay.

Wtorek, 30.04.2024 Integracja międzypokoleniowa

Od rana panowało radosne poruszenie. Tego dnia w szkole odbywał się przegląd talentów.  Imprezę od początku do końca przygotowali uczniowie, dorośli zostali jedynie zaproszeni do zasiadania w jury. Każdy mógł zaprezentować swój talent, a jury komentowalo występy w dowcipny i wzmacniający poczucie wartości sposób. Kolejnym punktem programu tego dnia była wizyta na uniwersytecie, na wydziale pedagogicznym. Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie budynku uczelni ze szkołą podstawową,  w której studenci odbywają praktyki pedagogiczne. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy przez uniwersytet, szkoła jest doskonale wyposażona i nowocześnie zaprojektowana. Po wizycie Kati zaprosiła nas na zwiedzanie starego miasta, które zrobiło na nas ogromne wrażenie. To nie był koniec atrakcji tego dnia. Ostatni dzień kwietnia to wigilia święta Vappu, czyli święta wiosny, pracy i studentów. Kampus studencki wypełniony był studentami w kolorowych kombinezonach i marynarskich czapkach. Trafiliśmy na zawody w zjeździe na byle czym. Wieczorem zostaliśmy zaproszeni do udziału w obchodach Vappu na terenie szkoły- spotkania klubu seniorów. Impreza okazała się świetną okazją do wymiany międzypokoleniowej i międzykulturowej. 

Tuesday, April 30, 2024 Intergenerational Integration

From the morning, there was joyful excitement. That day, the school was hosting a talent show. The event was organized entirely by the students, with adults only invited to sit on the jury. Everyone could showcase their talent, and the jury commented on the performances in a humorous and confidence-boosting manner. The next item on the day’s agenda was a visit to the university’s education department. An interesting solution is the integration of the university building with an elementary school, where students complete their teaching internships. Thanks to the university’s active fundraising efforts, the school is well-equipped and modernly designed. After the visit, Kati invited us to tour the old town, which made a huge impression on us. But the day’s attractions didn’t end there. The last day of April is the eve of Vappu, the festival of spring, labor, and students. The student campus was filled with students in colorful overalls and sailor caps. We stumbled upon a competition for the most creative vehicle. In the evening, we were invited to participate in the Vappu celebrations on the school grounds – a meeting of the seniors’ club. The event turned out to be a great opportunity for intergenerational and intercultural exchange.

Środa, 1.05.2024 Vappu

Święto Vappu, które jest w Finlandii dniem wolnym od pracy, postanowiliśmy spędzić w Turku, zwanym przez Finów Paryżem Północy. Z racji święta,  byliśmy świadkami licznych pikników, spotkań w gronie przyjaciół i rodziny. W mieście roiło się od kolorowo ubranych grup studentów. Kolor kombinezonu reprezentuje wydział lub kierunek studiów. Studenckie czapeczki zdobiły głowy zarówno studentów obecnych, jak i byłych, również tych emerytowanych, którzy lata w akademii mają juz dawno za sobą. Po zwiedzeniu najważniejszych zabytków Turku, postanowiliśmy odwiedzić miasteczko Naantali, gdzie znajduje się Dolina Muminków. Dzień był pełen wrażeń i  międzykulturowych doświadczeń.

Wednesday, May 1, 2024 Vappu

We decided to spend Vappu, which is a public holiday in Finland, in Turku, known by Finns as the Paris of the North. Due to the holiday, we witnessed numerous picnics and gatherings of friends and families. The city was teeming with groups of students dressed in colorful overalls. The color of the overalls represents their faculty or field of study. Student caps adorned the heads of current and former students, including retirees who had long since left their academic years behind. After touring the main attractions of Turku, we decided to visit the town of Naantali, home to the Moomin Valley. The day was full of excitement and intercultural experiences.Czwartek, 2.05.2024 Sisu, sauna i sallmiaki

Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od obserwacji lekcji języka angielskiego. Zajęcia językowe są zdominowane przez pracę z narzędziami multimedialnymi. Uczniowie piszą na komputerach osobistych i korzystają ze stron z interaktywnymi grami językowymi.  Podobne metody są obecne na innych zajęciach- matematyce, języku szwedzkim i fińskim. Trzecia klasa wybrała się na wycieczkę do ogrodu uniwersyteckiego, gdzie studenci pedagogiki poprowadzili dla nich warsztaty plastyczno przyrodnicze. Pierwsza klasa pojechała rowerami na plażę, aby posprzątać śmieci. Dowiedzieliśmy się, że tego rodzaju akcje nie są rzadkością, a szkoła jest mocno zorientowana na ekologię i minimalizowanie śladu węglowego. Duże wrażenie zrobiła na nas pracownia stolarska. Uczniowie samodzielnie wykonywali w  niej meble i przedmioty codziennego użytku, które stanowią ważną część wyposażenia szkoły. Wszystkie wytwory dzieci są nie tylko estetyczne, ale również praktyczne. Zaimponowało nam wyposażenie sali muzycznej: ukulele, gitary, pianino, perkusja, djembe, dzwonki i inne instrumenty aktywnie używane podczas zajęć. Ważnym punktem dnia było spotkanie z dyrekcją, na którym zapoznaliśmy się z procedurami postępowania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedstawiono nam programami dotyczącymi profilaktyki uzależnień, zapobiegania przemocy, ewaluacji i z programami nauczania przedmiotowego.

Thursday, May 2, 2024 Sisu, Sauna, and Salmiakki

Today we started with observing an English lesson. Language classes are dominated by the use of multimedia tools. Students write on personal computers and use websites with interactive language games. Similar methods are present in other classes, such as mathematics, Swedish, and Finnish. The third grade went on a trip to the university garden, where education students conducted arts and nature workshops for them. The first grade went by bike to the beach to clean up litter. We learned that such actions are not uncommon, and the school is heavily focused on ecology and minimizing its carbon footprint. The woodworking workshop made a big impression on us. Students independently created furniture and everyday items, which are an important part of the school’s equipment. All the children’s creations are not only aesthetically pleasing but also practical. We were impressed by the music room’s equipment: ukuleles, guitars, a piano, drums, djembes, xylophones, and other instruments actively used during classes. A significant part of the day was a meeting with the administration, where we learned about procedures for dealing with students with special educational needs. We were introduced to programs related to addiction prevention, violence prevention, evaluation, and subject-specific curricula.

Piątek, 3.05.2024 Kittos Suomi

Piątek upłynął nam na spotkaniach i obserwacji zajęć: muzycznych, technicznych, matematyki, języka angielskiego oraz zajęć zintegrowanych w klasie zero.  Nie wszystkie klasy były obecne w szkole- pierwszaki pojechały rowerami sprzątać miejską plażę. Trzecia klasa wyszła na zajęcia do ogrodu uniwersyteckiego. Dołączyliśmy do nich i dzięki temu mieliśmy okazję zwiedzić szklarnię, w której uczniowie i studenci hodują rośliny. Rośnie tam nawet owocujący bananowiec i drzewko cytrynowe, co zrobiło na nas ogromne wrażenie. Dzieci zainspirowane kontaktem z naturą w dalszej części zajęć malowały swoje ulubione rośliny na drewnianych puzzlach. Na spotkaniu z dyrekcją dowiedzieliśmy się w jaki sposób funkcjonuje system wsparcia uczniów że specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapoznaliśmy się również z programami: profilaktycznym, postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz z przedmiotowymi programami nauczania. Przygotowaliśmy krótką prezentację o naszej szkole, starając się zaznaczyć podobieństwa i różnice w jej funkcjonowaniu. Ostatni dzień naszej wizyty w szkole w Raumie skłonił nas do podsumowań i refleksji. Duże wrażenie zrobił na nas poziom zdyscyplinowania uczniów, dzięki któremu właściwie nie słyszeliśmy nauczycieli podnoszących głos. Dzieci przestrzegają panujących w szkole zasady dotyczących np. korzystania z boiska, stołówki, korzystania z urządzeń ekranowych. Uczniowie mają rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie szkoły, począwszy od ustawienia ławek w klasie, po istotny głos w dyskusjach rady pedagogicznej. Uczniowie są regularnie angażowani w tutoring rówieśniczy, w którym starsze klasy opiekują się młodszymi, a pary dobierane są często poprzez losowanie. Pomimo, że każdy z nauczycieli przypisane ma wychowawstwo, to każdy czuje się odpowiedzialny za wszystkich uczniów, czemu sprzyjają otwarte przestrzenie i przeszklone sale. Doszliśmy do wniosku że pomimo drobnych różnic szkoła jest dość podobna do naszej pod wieloma względami. 

Opuściliśmy Finlandię ubogaceni wewnętrznie pod wieloma względami. Wyjazd pozwolił nam przekonać się że stereotypowy obraz małomównych i zamkniętych w sobie Finów ma niewiele wspólnego z prawdą. Przekonaliśmy się również,  że sekret fińskiej edukacji leży w dążeniu do tego, by szkoła była przede wszystkim miejscem, gdzie uczniowie i nauczyciele czują się bezpiecznie i komfortowo.

Friday, May 3, 2024 Kiitos Suomi

Friday was spent in meetings and observing various classes: music, technical, mathematics, English, and integrated activities in the kindergarten class. Not all classes were present at school—the first graders went by bike to clean the city beach, and the third grade had lessons in the university garden. We joined them and had the opportunity to tour the greenhouse where students and university students grow plants. There is even a fruiting banana tree and a lemon tree, which made a huge impression on us. Inspired by their contact with nature, the children painted their favorite plants on wooden puzzles during the rest of the lesson.

In a meeting with the administration, we learned how the support system for students with special educational needs operates. We also familiarized ourselves with the preventive programs, crisis management procedures, and subject-specific curricula. We prepared a short presentation about our school, highlighting similarities and differences in its operation. The last day of our visit to the school in Rauma prompted us to summarize and reflect. We were greatly impressed by the students’ level of discipline, as we hardly ever heard teachers raising their voices. The children adhere to the school’s rules, such as using the playground, cafeteria, and screen devices responsibly.

Students have a real influence on the functioning of the school, from arranging desks in the classroom to having a significant voice in faculty meetings. They are regularly involved in peer tutoring, with older classes looking after younger ones, often paired through random selection. Despite each teacher having their own class, everyone feels responsible for all students, facilitated by open spaces and glass-walled classrooms. We concluded that despite some minor differences, the school is quite similar to ours in many respects.

We left Finland enriched in many ways. The trip allowed us to see that the stereotypical image of quiet and reserved Finns is far from the truth. We also realized that the secret to Finnish education lies in striving to make the school a place where students and teachers feel safe and comfortable.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *