Nauczyciele,  Włochy / Italy

Job-jadowing in San Benedetto del Tronto

Wizyta w San Benedetto del Tronto, 6-10th of March 2023

San Benedetto del Tronto jest popularnym kurortem nad Morzem Adriatyckim, słynnym przede wszystkim ze względu na swój piękny palmowy deptak, który ciągnie się wzdłuż morza. Dotarłyśmy tam w ramach programu Erasmus+. Po kilku dniach pobytu w San Benedetto nie mamy wątpliwości, jaką miłością i szacunkiem miejscowi darzą swoje morze. To, że właśnie natura jest najważniejsza dla mieszkańców tego niedużego miasta, udowadnia między innymi monumentalne dzieło, pomnik Ugo Nespolo będący parafrazą słynnego wiersza Dino Campany: “Lavorare, lavorare, lavorare, preferisco il rumore del mare”. 

 Naszym celem nie były jednak spacery wzdłuż urokliwej Lungomare, choć i tych nie zabrakło. Miałyśmy poznać miejscową prywatną szkołę podstawową, przyjrzeć się pracy nauczycieli, poznać uczniów i nowe metody nauczania.

Alceste Aubert, nasz opiekun i przewodnik w San Benedetto, pokazał nam nie tylko szkołę. Dzięki niemu miałyśmy również szansę z bliska przyjrzeć się miastu, poznać kilka ciekawych osób i, co najważniejsze, poczuć naturalny klimat San Benedetto. 

Podczas wizyty w Centro Studi Accademia Risorgimento uczestniczyłyśmy w kilku lekcjach. Na matematyce w jednej z młodszych klas podziwiałyśmy pilną pracę niedużej grupy uczniów, którzy właśnie poznawali ułamki. W sali wypełnionej pracami dzieci spokojnym i niewymuszonym rytmem toczyła się lekcja. Uważne oczy uczniów skierowane były cały czas na naczycielkę, tylko niekiedy ukradkiem spoglądały w stronę gościń z Polski. My z uwagą przyglądałyśmy się ich pracy, podziwiając skupienie i wytrwałość w sporządzaniu notatek. 

Na historii uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej znowu pilnie notowali wszystko, o czym mówiła im nauczycielka. Podczas zajęć był czas na wykład i dyskusję. Udało nam się również porozmawiać z młodzieżą i poznać pasje włoskich nastolatków. Dla nas, nauczycielek z Polski, ze szkoły w której lekcja trwa 40 minut, sześćdziesięciominutowe zajęcia we włoskiej szkole były dużym zdumieniem.

Po standardowych lekcjach, które kończyły się ok. 11.00, przyszedł czas na pracę samodzielną uczniów, która miała być poświęcona swobodnym przygotowaniom do przyszłych egzaminów wieńczących naukę w szkole podstawowej. 

Nauczycielka starszej grupy, która na co dzień wykłada historię i filozofię, chętnie podzieliła się z nami doświadczeniem związanymi z pracą we włoskim systemie oświaty. I co się okazuje? I uczniowie, i nauczyciele, bez względu na to, czy uczą się w Polsce, czy we Włoszech, mają te same problemy, trawią ich te same bolączki, radują ich same historie i łączy ta sama miłość – do mądrości. 

Jednym z  ciekawszych doświadczeń podczas naszego pobytu w San Benedetto była wizyta w bibliotece miejskiej, gdzie mogłyśmy zobaczyć Polską Ludotekę Wojtek z dość pokaźną kolekcją polskiej literatury. W San Benedetto i w okolicach mieszka sporo polskich i polsko-włoskich rodzin. Miałysmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z Polkami, które raz w tygodniu prowadzą ze swoimi dziećmi zajęcia z języka polskiego. 

W San Benedetto del Tronto znajduje się Regionalny Rezerwat Przyrody Sentina, który  jest najmniejszym obszarem chronionym w regionie Marche. Wraz z Alceste zwiedziłyśmy ten urokliwy zakątek świata. Sentina jest jedynym zachowanym środowiskiem bagien przybrzeżnych w regionie Marche nad Adriatykiem. 

W San Benedetto to natura dyktuje warunki. Tutaj sztuka nie ma prawa być zamknięta w chłodnych salach muzeum, ponieważ największym i dziełem jest morze i to na jego tle wszystko prezentuje się  najlepiej. Jedną z ważniejszych atrakcji San Benedetto jest muzeum sztuki na świeżym powietrzu, znajdujące się właśnie nad samym morzem. Całe muzeum to galeria  ponad 150 rzeźb oraz 18 murali. 

W San Benedetto obecność morza czuć wszędzie, morze to spokój i przestrzeń. Wizyta w tym miejscu była dla nas niezwykle cennym doświadczeniem. “Ostatni dzwonek dla klimatu” nie może wybrzmieć bez alertu dla morza, z czego w San Benedetto wszyscy zdają sobie sprawę, otaczając opieką najcenniejsze zasoby naturalne swojego regionu. 

Visit to San Benedetto del Tronto

San Benedetto del Tronto is a popular resort town on the Adriatic Sea, renowned for its beautiful palm-lined promenade that stretches along the coast. We arrived there as part of the Erasmus+ program. After a few days in San Benedetto, we have no doubt about the love and respect the locals have for their sea. The monumental artwork, the Ugo Nespolo monument, which is a paraphrase of Dino Campana’s famous poem “Lavorare, lavorare, lavorare, preferisco il rumore del mare” (Working, working, working, I prefer the sound of the sea), demonstrates the importance of nature to the inhabitants of this small town.

However, our goal was not just strolling along the charming Lungomare, although we certainly enjoyed that as well. We wanted to get to know a local private primary school, observe the work of teachers, meet the students, and learn about new teaching methods.

Alceste Aubert, our guide and mentor in San Benedetto, showed us not only the school but also gave us a chance to get a closer look at the city, meet interesting people, and, most importantly, experience the natural atmosphere of San Benedetto.

During our visit to the Centro Studi Accademia Risorgimento, we attended several classes. In a mathematics class with younger students, we admired the diligent work of a small group of students who were learning fractions. The lesson proceeded calmly and naturally in a classroom filled with children’s work. The attentive eyes of the students were focused on the teacher the whole time, only occasionally stealing glances in the direction of the Polish guests. We watched their work with fascination, admiring their concentration and perseverance in taking notes.

In a history class, the students in the final year of primary school were once again diligently taking notes of everything the teacher was saying. The class involved lectures and discussions. We also had the opportunity to talk to the students and learn about the passions of Italian teenagers. For us, Polish teachers, who are used to lessons lasting 40 minutes in our schools, the 60-minute classes in the Italian school were a big surprise.

After the standard lessons, which ended around 11:00 a.m., it was time for the students to work independently, focusing on their preparations for upcoming exams that marked the end of their primary education.

The teacher of the older group, who teaches history and philosophy, willingly shared her experience of working in the Italian education system. And what did we find? Both students and teachers, whether in Poland or Italy, face the same problems and challenges, share the same stories, and are united by the same love for knowledge.

One of the most interesting experiences during our stay in San Benedetto was visiting the municipal library, where we had the chance to see the Polish Ludoteka Wojtek with its considerable collection of Polish literature. In San Benedetto and the surrounding areas, there are many Polish and Polish-Italian families. We had the opportunity to attend a meeting with Polish women who conduct Polish language classes for their children once a week.

San Benedetto del Tronto is home to the Sentina Regional Nature Reserve, the smallest protected area in the Marche region. Together with Alceste, we explored this charming corner of the world. Sentina is the only preserved coastal wetland environment in the Marche region along the Adriatic Sea.

In San Benedetto, the presence of the sea can be felt everywhere. The sea represents tranquility and open space. Our visit to this place was an incredibly valuable experience. “The final bell for the climate” cannot ring without an alert for the sea, and everyone in San Benedetto is aware of this, taking care of the most precious natural. 

Beata Januszkiewicz

Gli insegnanti polacchi a San Benedetto del Tronto per uno jobshadowing

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *